Forside > Om HAGI > Love & bestemmelser

Love & bestemmelser

Nedenstående forefindes oversigt over love og bestemmelser i Haderslev Garnisions Idrætsforening.

Klik blot på en blok for at læse mere!


Vedtægter for Haderslev Garnisons Idrætsforening

VEDTÆGTER

for Haderslev Garnisons Idrætsforening
Haderslev Kaserne
Louisevej 2A
6100 Haderslev

 

Haderslev d. 30. marts 2016

§ 1
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Haderslev Garnisons Idrætsforening (HAGI). Dens hjemsted er Haderslev Kaserne. Foreningen er stiftet 5. juli 1946.

§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er, i rammen af Dansk Militær Idrætsforbund (DMI) og Forsvaret som helhed:

 • At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for idræt,
 • At lette medlemmernes adgang til at dyrke idræt,
 • At afholde konkurrencer i idræt samt sociale arrangementer,
 • At give medlemmerne mulighed for at deltage i konkurrencer,
 • At medvirke til den militære idræts udbredelse,
 • At fremme sammenhørighed, korpsånd og sociale relationer imellem medlemmerne, på tværs af enheder, strukturer og grader,
 • Samt vedligeholde foreningens kapital på en økonomisk ansvarlig måde, således at fremtidige bestyrelser og medlemmer har økonomisk råderum til at deltage i konkurrencer og arrangementer.

§ 3
Medlemmer
Som medlemmer kan optages:

a. Ordinære medlemmer

 • Personel med fast ansættelse i Forsvaret,
 • Værnepligtigt personel, (Basis og Reaktionsstyrke Uddannelse).

b. Ekstraordinære medlemmer

 • Personel med rådighedskontrakt i Forsvaret,
 • Personel, som er pensioneret fra, eller har været fast tjenestegørende i Haderslev garnison,
 • Ordinære medlemmers ægtefælle/samlever og deres børn,
 • Passive medlemmer (personer der ønsker at støtte idrætsforeningen).

c. Æresmedlemmer
    Personer som er eller har været medlem af idrætsforeningen, kan af bestyrelsen udpeges hertil
    gennem en særlig fortjenstfuld indsats for idrætsforeningen. Æresmedlemmer er kontingent fri.

§ 4
Foreningens protektor
Garnisonskommandanten i Haderslev er foreningens protektor.

§ 5
Økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Kontingent indeholdes månedligt i lønnen, indbetales til kassereren eller bankoverføres til foreningens bankkonto.
Regnskabet føres af kassereren og et årsregnskab afleveres til bilagskontrollanterne senest ultimo januar.
Det kontrollerede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Foreningens formand (næstformand) og kasserer attesterer foreningens udgiftsbilag.
Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 6
Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse kan kun finde sted fra en måneds udgang og skal skriftligt være kassereren i hænde senest den femte i samme måned.

 • Ved forsættelse til et andet tjenested, skal medlemmet selv gøre opmærksom på, at han/hun vil være medlem at det nye tjenestesteds idrætsforening. Ved afskedigelse eller hjemsendelse ophæves medlemskabet fra månedens udgang, med mindre ønske om fortsat medlemskab fremsættes overfor bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved over 6 måneders kontingentrestance. Genoptagelse kan først finde sted, når restancen er betalt.
 • Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem, evt. tidsbestemt, når særlige forhold taler herfor. Eksklusionen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling, hvilket kan ske med simpelt flertal blandt de tilstedeværende, idet den ekskluderede her har stemmeret og taleret.

§ 7
Forpligtelser
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side. Foreningen hæfter alene med de rådige midler. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse ud over kontingentforpligtigelse.

Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Ved pantsætning, optagelse af lån, afleveringsforretninger, forvaltning af foreningens formue m.v. tegner hele bestyrelsen.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen også forpligtet til at give politiet melding om, og oplyse det pågældende medlem om, at han/hun efter bestyrelsens skøn, uanset årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Foreningen skal være medlem af DMI, hvis bestemmelser for konkurrencer m.v. i et og alt overholdes.

§ 8
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år normalt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse hertil skal ske senest 3 uger før dens afholdelse med angivelse af dagsorden. Indvarslingen sker gennem en notits i garnisonsbefaling, ved opslag på garnisonens opslagstavler, udsendelse som E-mail til alle brugere af Fiin i garnisonen samt på foreningens hjemmeside.

 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 14 dage forud og skal offentliggøres senest 2 dage før generalforsamlingen ved opslag på garnisonens opslagstavler og på foreningens hjemmeside. Kun ordinære medlemmer (jf. § 3.a.) har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige er forslaget forkastet, med mindre der drejer sig om valg, hvor man i så fald benytter lodtrækning.
 • Ændring af vedtægter kan kun gennemføres på en generalforsamling, og kræver mindst 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemning om vedtægtsændring skal være skriftligt.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab..
 • Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse

Ulige årstal: Formand, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) samt 2 suppleanter (vælges for 1 år).
Lige årstal: Næstformand, kassereren, 1 bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år) samt 2 suppleanter (vælges for 1 år).

 • Valg af 2 bilagskontrollanter (vælges for 1 år).
 • Valg af bilagskontrollantsuppleant (vælges for 1 år).
 • Valg af fanebærer (vælges for 1 år).
 • Eventuelt.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder behov herfor eller når mindst ¼ af medlemmerne fremsættes ønske her om med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Regler for indkaldelse og afstemning jf. § 8.

§ 10
Bestyrelse
Foreningens ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen ledes i det daglige af et forretningsudvalg (FU) bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 11
Udvalgene
Foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter varetager kontakten til udvalgene
Et udvalg består af 1 udvalgsformand og et antal medlemmer.
Udvalgene kan nedsætte underudvalg efter behov.
Underudvalgenes medlemmer indstilles af respektive udvalg og godkendes af forretningsudvalget.
Underudvalgenes ansvarsområde fastsættes af bestyrelsen.

§ 12
Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses, hvis medlemmerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger, vedtager opløsningen, og når der på begge generalforsamlinger er opnået 3/4 majoritet.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler DMI.

§ 13
Ændringer
Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 31. marts 2005.
Ændret på ordinær generalforsamling 22. marts 2006.
Ændret på ordinær generalforsamling 14. maj 2007.
Ændret på ordinær generalforsamling 26. marts 2009.
Ændret på ordinær generalforsamling 14. marts 2013.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling 16. april 2015.

Ændret på ordinær generalforsamling 30. marts 2016.

 

Økonomibestemmelser for for Haderslev Garnisons Idrætsforening

HADERSLEV GARNISONS IDRÆTSFORENING                                     AUG 2020

ØKONOMIBESTEMMELSER

 1. Økonomibestemmelserne for HAGI godkendes af bestyrelsen og administreres af forretningsudvalget, som består af Formand, kassereren og sekretæren.
 2. Alle udgifter skal følges op med dokumentation for den afholdte udgift af debitor. Proceduren for refundering af udgifter kan findes på hjemmesiden.
 3. Formanden, Næstformanden og udvalgsformænd har mulighed for repræsentation op til 1000 kr. årligt efter regning. Regninger skal afleveres til kassereren, attesteret af formanden.
 4. Regnskab for afholdte stævner. Den pågældende der individuelt er ansvarlig for et afholdt stævne, skal aflevere regnskab senest 10 dage efter stævnets afslutning. Regnskabet attesteres af formanden og afleveres til kassereren.
 5. Forskud/ydelser til rejser m.v. udbetales kun efter forudgående aftale med Formanden. Afregning skal ske senest 10 dage efter rejsen er afviklet.
 6. Indskud/startgebyr.  Ordinære medlemmer der individuelt stiller op for HAGI ved civile arrangementer, kan få refunderet evt. startgebyrer jf. nedenstående. 0 - 100 kr. refunderes 100 %. 101 – 200 kr. refunderes 100 kr. 201 – 1000 kr. refunderes 50 % af beløbet. Over 1000 kr. max. 500 kr. HAGI kan i særlige tilfælde yde tilskud til arrangementer som eksempelvis Extrem-løb/konkurrencer, udenlandske løb/konkurrencer, Mandehørmsløb, holddeltagelse etc. Ansøgning om tilskud skal forelægges forretningsudvalget og godkendes inden konkurrencens start.
 7. Tilskud ved DMI arrangementer. Ved en-dags stævner, yder HAGI et tilskud på 50 kr. (Madpakke-penge). Udgifter til DMI kammeratskabsaftener refunderes med den i indbydelsen fastsatte egenbetalingsandel.
 8. Kørepenge. Der udbetales ikke kørepenge fra HAGI, for kørsel i private køretøjer.
 9. HAGI betaler kontingent til følgende foreninger: DGI Sønderjylland (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger i Sønderjylland) DMI (Dansk Militært Idrætsforbund) DOF (Dansk Orienteringsforbund) DFF (Dansk Flugtskydnings Forbund) og JFS (Jyllands Skytte Forbund).
 10. Gaver. Forslag til gaver forelægges forretningsudvalget. Maksimums beløb er 500,- kr.
 11. Forretningsgang. a. Indbetaling af kontingent: Tjenstgørende: Indeholdes via lønnen. Ikke tjenstgørende: Overføres til Foreningens konto med oplysning om navn. Alternativt betales kontant til kassereren. b. Udbetaling af tilskud: Ordinære medlemmer: Fremsender dokumentation for gennemførelse og betaling af aktiviteten eller købet, med oplysning om reg.nr. & konto nr. På dokumentationen skal det fremgå, at man er tilmeldt som HAGI. Dokumentationen modtages gerne elektronisk, alternativt i hard copy. Hyperlinks til diverse løbs resultater kan desværre ikke anvendes. 
 12. Præmier Indkøb af præmier ifm. afholdelse af mesterskaber og arrangementer skal ske efter nedenstående bestemmelser.

                  Afvigelser skal forelægges forretningsudvalget til godkendelse.
                  1-4 deltagere                 2 præmier   (samlet præmiesum 300,-)
                  5-15 deltagere               3 præmier   (samlet præmiesum 500,-)

                  16 og derover                5 præmier   (samlet præmiesum 700,-)

Oversigtskema vedr. ydelser og godtgørelse herunder. Tilskud ydes kun så længe foreningen har økonomi til dette.

Forretningsudvalget kan stoppe denne bestemmelse med øjeblikkelig virkning.

Økonomibestemmelserne er revideret 18. august 2020.

Morten Nielsen

Fg. Formand

Dorte Karstens

Kasserer

HAGI ØKO BST 2020 AUG.docx

Vejledende oversigtskema vedr. ydelser og tilskud

Vejledende oversigtskema vedr. ydelser og tilskud ifm.FSV og DMI arrangementer

Type arrangement

Ydelser/tilskud Civile løb og arrangementer Forsvarets arrangementer og mesterskaber (A/B) DMI arrangementer
og mesterskaber under 24 timer DMI arrangementer
og mesterskaber over 24 timer Fælles DMI og FSV arrangementer
HAGI, jf. pkt. 6 herover. Ja (note 1.) Nej, Nej, Nej, Nej
HAGI tilskud jf. pkt. 11 herover. Nej, Nej, Ja (note 2.), Ja (note 2.), Ja (note 2.)
Ydelser jf. FSV BST. Nej, (note 4.), Nej, Nej, Ja
Må der anvendes militært køretøj. (note 5), Ja (note 3.), Ja (note 3.), Ja (note 3.), Ja (note 3.)
HAGI tilskud til kammeratskabsaftener Nej, Nej, Nej, Ja (note 2), Ja (note 2).
Registrering af arbejdstid (7,4 timer/dag) Nej, Ja, Ja, Ja, Ja
Indkvartering Nej, Ja hvis behov, Nej, Ja, Ja

Note 1. Deltageren fremsender dokumentation for gennemførelse og betaling af aktiviteten eller købet, med oplysning om reg.nr. & konto nr. pr. e-mail til kassereren. 
Note 2. Ved en dagsstævner, yder HAGI et tilskud på 50 kr. (Madpakke-penge). Udgifter til DMI kammeratskabsaftener refunderes med den i indbydelsen fastsatte egenbetalingsandel.
Note 3. Jf. de almindelige bestemmelser for FSV vedr. tjenesterejser.
Note 4. Konteres på egen ENH ordrenummer.

Note 5.Jf. Myndighedens bestemmelser

 

 

 

DMI Love og bestemmelser

DMI Love & bestemmelser

Nedenstående forefindes oversigt over DMI love & bestemmelser.(Kan downloades i WORD-filer el. PDF).

INDHOLD: 

Indholdsfortegnelse:
pdf.gif INDHOLDSFORTEGNELSE PR. JUN 2014.pdf 


Kap. 1: DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND (DMI):
pdf.gif KAPITEL 1, NOV 15.pdf

Kap. 2: DMI LOVE OG AMATØRREGLEMENT MV. 
pdf.gif Kapitel 2, NOV 15.pdf

Kap. 3: BESTEMMELSER FOR DMI STÆVNEVIRKSOMHED
pdf.gif KAPITEL 3, JAN 14.pdf

Kap. 4: BESTEMMELSER FOR DMI PROJEKT-, LÅNE- OG UDVIKLINGSKONTO
word.gif KAPITEL 4 AUG 2013.docx

Kap. 5: IDRÆTTER OG KONTAKTPERSONER
pdf.gif Kapitel 5, APR 15.pdf

Kap. 6 : BADMINTON
pdf.gif KAPITEL 6 BADMINTON 24 NOV 2011.pdf

Kap. 7: BEACHVOLLEYBALL
Udgået

Kap. 8 : BIATHLON ORIENTERING
word.gif KAPITEL 8, BIATHLON ORIENTERING.doc

Kap. 9: BORDTENNIS
Udgået

Kap. 10: CROSS COUNTRY
word.gif KAPITEL 10 CROSS COUNTRY AUG 12.doc

Kap. 11 : LANDEVEJSCYKLING
pdf.gif KAPITEL 11, LANDEVEJSCYKLING, SEP 2015.pdf

Kap. 12 : FALDSKÆRMSUDSPRING
word.gif KAPITEL 12 FALDSKÆRMSUDSPRING AUG 2011.doc

Kap. 13: FELTSPORT
word.gif KAPITEL 13, FELTSPORT.doc

Kap. 14: FLUGTSKYDNING
pdf.gif KAPITEL 14 FLUGTSKYDNING, JUN 2014.pdf

Kap. 15: FODBOLD INDENDØRS
pdf.gif KAPITEL 15, FODBOLD INDE, FEB 2014.pdf

Kap. 16: FODBOLD UDENDØRS
pdf.gif KAPITEL 16, FODBOLD UDE, FEB 2014.pdf

Kap. 17: FÆGTNING
word.gif KAPITEL 17, FÆGTNING.doc

Kap. 18: GOLF
pdf.gif Kapitel 18, JUN 2015.pdf

Kap. 19: HÅNDBOLD
pdf.gif KAPITEL 19, HÅNDBOLD AUG 2014.pdf

Kap. 20: MILITÆR FEMKAMP
pdf.gif KAPITEL 20, MILITÆR FEMKAMP, AUG 2014.pdf

Kap. 21: MOUNTAIN BIKE
pdf.gif KAPITEL 21, MOUNTAINBIKE, MAJ 2014.pdf

Kap. 22: SKYDNING
 pdf.gif KAPITEL 22, SKYDNING, DEC 2015.pdf

Kap. 23: TENNIS
word.gif KAPITEL 23, TENNIS.doc

Kap. 24: TRIATHLON, DUATHLON
word.gif KAPITEL 24, TRIATHLON-DUATHLON.doc

Kap. 25: VOLLEYBALL
word.gif KAPITEL 25, VOLLEYBALL.doc

Behandling af personoplysninger

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:

Haderslev Garnisons Idrætsforening
Haderslev Kaserne
Louisevej 2 A
6100 Haderslev

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 21-03-2018

 1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Kontaktoplysninger på navngivne personer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer:


Christian Busch
Mail: SLFR-TI-02@mil.dk
Tlf: +45 728 312 16
Mob: +45 30 62 36 38


Morten Nielsen
Mail: SLFR-RBM@mil.dk
Tlf: +45 728 312 11
Mob: +45 30 45 46 21


Jytte Damm-Nielsen
Mail: SLFR-G-ADM10@mil.dk
Tlf: +45 728 312 39
Mob: +45 51 73 93 56


Dorte Karstens
Mail: SLFR-G-ADM09@mil.dk
Tlf: +45 728 312 38
Mob: +45 51 54 30 15

 1. Hvad er formålene med behandlingen?

Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.


Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.

 1. Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning

 2. Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer.

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger.

Almindelige personoplysninger:

 1. Navn

 2. Mailadresse

 3. Telefon

 4. Adresse

 5. Fødselsdato


Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 1. NIL

 

 1. Hvem behandler vi oplysninger om?

De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger.

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. Medlemmer

 2. Ledere

 1. Hvem videregives oplysningerne til?

Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.


Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

 

 1. Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri.

 2. Ved indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer.

 1. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?

Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår.

 1. Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer

i op til 1 måned efter tilhørsforholdets ophør.

 1. Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

 2. CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale modtaget af DMI, DGI eller DIF, slettes efter modtagelse.

 1. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres.

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på vores Til Tjenestebrug klassificerede computer, som er låst inde, og som er beskyttet af password, som kun sekretæren kender til.

 1. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.


Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

 1. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

 1. At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

 2. At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

 3. At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Vores IT-system kan følgende:

 1. Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt.

 2. Give notifikationer om databehandlingsopgaver, der skal udføres, herunder om kontrol og ajourføring af data.

 3. Give notifikation om regelmæssig fornyelse af password.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

21-03-2018

 

Haderslev Garnisons Idrætsforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Haderslev Garnisons Idrætsforeningser dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Christian Busch
Mail: SLFR-TI-02@mil.dk
Tlf: +45 728 312 16
Mob: +45 30 62 36 38

Morten Nielsen
Mail: SLFR-RBM@mil.dk
Tlf: +45 728 312 11
Mob: +45 30 45 46 21

Jytte Damm-Nielsen
Mail: SLFR-G-ADM10@mil.dk
Tlf: +45 728 312 39
Mob: +45 51 73 93 56

Dorte Karstens
Mail: SLFR-ADM09@mil.dk
Tlf: +45 728 312 38
Mob: +45 51 54 30 15

Website: https://www.hagi.dmif.dk/

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om medlems registreringer, foreningsskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Administration af din relation til os

 

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund iDIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 måned efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.